Duolingo Wiki
Advertisement
Duolingo Wiki

Scottish Gaelic Skill:Spiritual is the 83rd skill on the Scottish Gaelic Duolingo course.

In the revised Duolingo format, Scottish Gaelic Skill:Spiritual is taught in Section 3: Traveler

Grammar Notes[]

Summarize, but do not quote, any grammar notes provided with this skill. Notes from Duolingo and are copyrighted, and cannot be added here verbatim without permission. Make sure to reference any tips and notes from Duolingo or anywhere else.

Lessons[]

Discuss beliefs

 • dèan ùrnaigh = pray
 • ag ùrnaigh = praying
 • a’ creidsinn = believing
 • a’ cosg = spending
 • a’ moladh = praising
 • feadhainn = people
 • creideamh = religion
 • Dia = God
 • ban-dia = goddess
 • diabhal = devil
 • croitearachd = crofting
 • nèamh = heaven
 • ifrinn = hell
 • abaid = abbey
 • Abaid Eilean Ì = Iona Abbey
 • aosmhor = ancient
 • sìthean = fairy mound
 • chànan = language
 • chultar = culture
 • an robh= were
 • feadhainn = some people
 • Tursachan Chalanais = the Callanish Stones (standing stones)
 • A’ Chàisg = Easter
 • chladh = cemetery
 • dìcheall = best
 • ar dìcheall = our best
 • dhìcheall = best (lenited)
 • mo dhìcheall = my best
 • sìthichean = fairies
 • thug = gave
 • Ìosa = Jesus
 • cunnartach = dangerous
 • a’ Bhìoball = the Bible
 • Crìosdaidh = Christian
 • sònraichte = special
 • Budach = Buddhist
 • Budaich = Buddhists
 • Iùdhach = Jew
 • mosg = mosque
 • bha iad nam falach = they were hidden
 • Muslamaich = Muslims
 • teampall = temple
 • peacadh = sin
 • uabhasach = terrible
 • Pàpa = Pope
 • Hionduthach = Hindu
 • Hionduthaich = Hindus
 • Caitligeach = Catholic
 • Caitligich = Catholics
 • Pròstanaich = Protestants 9noun)
 • Phròstanach = Protestant (verb)
 • rinn mi ùrnaigh = I prayed
 • bha mi ag ùrnaigh = I was praying
 • rinn am balach ùrnaigh = the boy prayed
 • creideamh ùr = a new religion
 • chunnaic mi Dia = I saw God
 • a bheil mi air nèamh = am I in heaven
 • nach eil Dia air nèamh = isn’t God in heaven
 • ’s e seann chreideamh a th’ ann = it is an old religion
 • dè an t-ainm a th’ air a’ bhan-dia = what is the goddess’s name
 • chan fhaigh thu marag-dhubh ann an ifrinn = you will not get black pudding in hell
 • tha Abaid Eilean Ì aosmhor = Iona Abbey is ancient
 • cho còir ris an òr = as good as gold
 • na suidh air sìthean = don’t sit on a fairy mound
 • mo chànan, mo chultar
 • a cànan = her language
 • an cànan = their language
 • a cultar= her culture
 • an cultar = their culture
 • an robh feadhainn ag ùrnaigh
 • bha iad cho còir ris an òr = they were as good as gold
 • cùm air falbh bhon t-sìthean = keep away from the fairy mound
 • an robh thu a’ riamh aig Tursachan Chalanais = were you ever at the Callanish Stones
 • bha feadhainn ag èisteachd ris an t-sagart = some people were listening to the priest
 • anns a’ chladh = in the cemetery
 • rinn mi mo dhìcheall = I did my best
 • nì mi mo dhìcheall = I will do my best
 • cha dèan mi mo dhìcheall = I will not do my best
 • tha na sìthichean olc = the fairies are evil
 • rinn sinn ar dìcheall = we did our best
 • bha uisge aig Ìosa = Jesus had water
 • rinn e fìon = He made wine
 • tha na sìthichean cunnartach = the fairies are dangerous
 • tha Ìosa anns a’ Bhìoball = Jesus is in the Bible
 • bha i cho sàmhach anns a’ chladh = it was so quiet in the cemetery
 • ’s e Crìosdaidh a bh’ ann = he was a Christian
 • ’s e Crìosdaidh a bh’ innte = she was a Christian
 • an e sìthichean a bh’ annta = were they fairies
 • nach eil a’ Chàisg sònraichte = isn’t Easter special
 • cuin a tha a’ Chàisg = when is Easter
 • cuin a tha a’ Chàisg am-bliadhna = when is Easter this year
 • cha dèan mi sin = I will not do that
 • ’s e Budach a th’ innte = she is a Buddhist
 • ’s e Budaich a th’ annta = they are Buddhists
 • bidh Muslamaich ag ùrnaigh = Muslims pray
 • bidh iad nam falach anns an àrd-eaglais = they were hidden in the cathedral
 • seann teampall = old temple
 • an dèan thu ùrnaigh = will you pray
 • an e Caitligeach a th’ anns a’ Phàpa = is the Pope a Catholic
 • tha Pròstanaich agus Caitligich gu math coltach = protestants, and Catholics are really similar
 • tha am Pàpa a’ fuireach anns an Ròimh = the Pope is living in Rome
 • tha na Hionduthaich anns an teampall = the Hindus are in the temple
 • an dèan sinn ùrnaigh anns an àrd-eaglais = will we pray in the cathedral
 • nach dèan thu marag-dhubh dhan mhinistear = won’t you make a black pudding for the minister?
 • nach dèan thu marag-dhubh dhan t-sagart = won’t you make a black pudding for the priest?
 • ’s e peacadh a th’ ann am marag-dhubh Shasannach = English black pudding is a sin

Reference[]

Advertisement